TAMBURITAMBURITAMBURI

TAMBURI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TIP พื้นฐาน

TAMBURI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TIP มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.15 EUR ซื้อก่อน 24 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.38%