PRT พื้นฐาน

ESPRINET ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

PRT มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.54 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%