STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50

STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

STAN พื้นฐาน

STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ STAN สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.42 GBP ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.29 GBP ซึ่งคิดเป็น 44.54% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 4.08 B GBP แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 3.72 B GBP ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.35 GBP และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 3.76 B GBP ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ STAN สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ