SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SMIN พื้นฐาน

SMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375 ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.29 GBP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.56%