WOLFSPEED INC COM USD0.00125

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

0I4Q พื้นฐาน

WOLFSPEED INC COM USD0.00125 สรุปรายได้

รายได้ WOLFSPEED INC COM USD0.00125 สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 921.90 M USD ซึ่งส่วนใหญ่ 408.90 M USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Power Products. ยุโรป มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี WOLFSPEED INC COM USD0.00125 291.50 M USD, และปีก่อนนั้น 260.40 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ