111

KOLON INDUSTRIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

120110 พื้นฐาน

KOLON INDUSTRIES กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.16 T KRW แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.24 T KRW ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 120110 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ