000

CAVAC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

072020 พื้นฐาน

CAVAC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล072020 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 150.00 KRW % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.41%