000

WINIX INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

044340 พื้นฐาน

WINIX INC. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 300.00 KRW % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.26%