000

HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

009420 พื้นฐาน

HANALL BIOPHARMA CO.,LTD earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 34.10 B KRW แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 33.70 B KRW ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 009420 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ