MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBKMITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBKMITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MPMX พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

สินทรัพย์รวมของ MPMX สำหรับ Q4 23 คือ 8.60 T IDR, 0.99% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 7.06% ใน Q4 23 เป็น 2.49 T IDR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี