MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MPMX พื้นฐาน

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMPMX ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 135.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 12.80%