MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBKMITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBKMITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MPMX พื้นฐาน

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MPMX คือ 0.32 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 4.35 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.59 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย