BBB

BOOMBIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BBT พื้นฐาน

BOOMBIT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.05 PLN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 12.04%