WHATS พื้นฐาน

WHAT'S COOKING GROUP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลWHATS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.80 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.95%