CEN พื้นฐาน

GROUPE CRIT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCEN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.50 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.93%