JUFO พื้นฐาน

JUHAYNA FOOD INDUSTRIES ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลJUFO ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.15 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.97%