EGYPT ALUMINUM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EGAL พื้นฐาน

EGYPT ALUMINUM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลEGAL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.50 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.48%