COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

CIL พื้นฐาน

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING สรุปรายได้

รายได้ COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 43.80 M TND ซึ่งส่วนใหญ่ 75.57 M TND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Leasing Interest, ปีก่อนนำ 70.67 M TND. ตูนิเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING 86.67 M TND, และปีก่อนนั้น 81.08 M TND.

จากซอร์ส
จากประเทศ