COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

CIL พื้นฐาน

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CIL มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 TND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.86%