ALICORC1 พื้นฐาน

ALICORP SAA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.28 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.15%