BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL

2BNC พื้นฐาน

BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.00 VES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.63%