INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ISA พื้นฐาน

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. สรุปรายได้

รายได้ INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 9.70 T COP ซึ่งส่วนใหญ่ 10.94 T COP มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electric Power, ปีก่อนนำ 10.00 T COP. บราซิล มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 5.44 T COP, และปีก่อนนั้น 4.57 T COP.

จากซอร์ส
จากประเทศ