INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ISA พื้นฐาน

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 370.00 COP ซื้อก่อน 23 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.69%