IDEX CORPIDEX CORPIDEX CORP

IDEX CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

IEX พื้นฐาน

IDEX CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

IEX มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 10.83 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.10%