TEGMA ON NM

TGMA3 BMFBOVESPA
TGMA3
TEGMA ON NM BMFBOVESPA
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TGMA3 งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ TEGMA ON NM

สินทรัพย์รวมของ TGMA3 สำหรับ Q1 22 คือ 1.05B BRL, 1.54% น้อยกว่า Q4 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 9.04% ใน Q1 22 เป็น 354.37M BRL

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น