LOCALIZA ON NM

RENT3 BMFBOVESPA
RENT3
LOCALIZA ON NM BMFBOVESPA
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

RENT3 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LOCALIZA ON NM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ RENT3 คือ 61.896B BRL EPS TTM ของบริษัทคือ 2.76 BRL, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 22.88 วันที่ของรายได้ LOCALIZA ON NM ถัดไปคือ 31 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 1.01 BRL

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้