NGRD3 พื้นฐาน

NEOGRID ON NM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลNGRD3 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 BRL % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.94%