MTB พื้นฐาน

MONTEBALITO, S.A ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.06 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%