ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: ระบบขนส่ง
อุตสาหกรรม: การขนส่งอื่นๆ
Ferrovial SA เป็น บริษัทจดทะเบียน ในประเทศสเปนที่ทำงานในภาคโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง. การดำเนินงานของ บริษัท แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน:งานหลักคืองานบริการ,ถนนลาดยาง,การก่อสร้าง,และสนามบิน. แผนกบริการมุ่งเน้นการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค,สิ่งอำนวยความสะดวก,และสิ่งปลูกสร้างทั้งของภาครัฐ,และเอกชน,เช่นศูนย์กีฬา,ศูนย์สุขภาพ,และสถานีรถไฟ,ตลอดจนการรวบรวมและบำบัดของเสีย.ส่วนทางด่วนมีการพัฒนาทางหลวง,การเงิน,และการดำเนินงาน. แผนกก่อสร้างจะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน,ภาครัฐ,และเอกชน,รวมทั้งถนนทางรถไฟ,โครงการไฮดรอลิค,และงานเดินเรือ,และอื่นๆ. แผนกสนามบินมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและบริหารโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน. บริษัท ดำเนินงานผ่าน บริษัท ย่อยหลายแห่งในยุโรป,อเมริกา,ตะวันออกกลางและออสเตรเลีย.