RICHTER GEDEON SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

RICHTER พื้นฐาน

RICHTER GEDEON SHARE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลRICHTER ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 390.00 HUF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.56%