KKK

KEY-SOFT SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KULCSSOFT พื้นฐาน

KEY-SOFT SHARE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

KULCSSOFT มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 184.00 HUF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.88%