COMMERZBANK AG ORD SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

COMMERZBANK พื้นฐาน

COMMERZBANK AG ORD SHARE สรุปรายได้

รายได้ COMMERZBANK AG ORD SHARE สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.05 T HUF ซึ่งส่วนใหญ่ 2.15 T HUF มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Private and Business Customers, ปีก่อนนำ 1.61 T HUF. เยอรมัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี COMMERZBANK AG ORD SHARE 2.85 T HUF, และปีก่อนนั้น 2.44 T HUF.

จากซอร์ส
จากประเทศ