MARITIMA DE INVERSIONES SAMARITIMA DE INVERSIONES SAMARITIMA DE INVERSIONES SA

MARITIMA DE INVERSIONES SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MARINSA พื้นฐาน

MARITIMA DE INVERSIONES SA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ MARINSA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 1.02 B CLP และลดลง 7.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 8.48 B CLP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: CLP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี