ILYDA S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ILYDA พื้นฐาน

ILYDA S.A. (CR) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลILYDA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.41%