RC1 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ REDCASTLE RESOURCES LIMITED

สินทรัพย์รวมของ RC1 สำหรับ H1 23 คือ 4.40M AUD, 7.08% น้อยกว่า H2 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 28.10% ใน H1 23 เป็น 43.15k AUD

‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: AUD
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น