GGG

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GOZ พื้นฐาน

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย GOZ คือ 5.44 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 16.88 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 62.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: AUD
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย