GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GOZ พื้นฐาน

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 AUD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.93%