NomadandTrader

Bollinger Bands color V1.1

Bollinger Bands color V1.1
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
//Crée par J.Dow
//Bollinger Band Color
//Version V1.1
study(shorttitle="BB color V1.1", title="Bollinger Bands color V1.1", overlay=true)

length = input(defval=50, minval=1, title ="MA - Simple")
src = input(defval=close, title="Source")
len = input(defval=2, minval=1, title="MA - Exponantial")
mult = input(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50)
//pr = input(defval=true, type=bool, title="Price Color" )

//Bollinger Bands
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

price = ema(src, len)
linecolor = price >= basis ? green : red


//Affichage

plot(basis, color=red, transp=75, title="Moving Average")
p1 = plot(upper, color=linecolor, transp=35, title="high band")
p2 = plot(lower, color=linecolor, transp=35, title="Low band")
fill(p1, p2, color=linecolor, transp=95, title="background")