สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
2.281B
เงินทุนของตลาด
92.995K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.80%
เปลี่ยนแปลง
+13.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+30.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม