ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ลักเซมเบิร์ก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์655.876 B EUR1.58%+1.16%10631
แร่พลังงาน237.146 B EUR0.24%−0.00%011
การเงิน226.757 B EUR2.21%−0.53%43936
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน221.728 B EUR0.67%+0.40%0315
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร167.086 B EUR4.87%−0.77%014
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร69.482 B EUR2.50%+0.70%012
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม55.046 B EUR0.71%+0.00%011
การผลิตของผู้ผลิต51.528 B EUR1.16%−0.67%047
สาธารณูปโภค49.31 B EUR4.09%−0.59%015
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33.244 B EUR0.57%+1.43%027
บริการการกระจายสินค้า11.06 B EUR0.95%−1.11%013
บริการผู้บริโภค6.227 B EUR5.99%−0.06%022
บริการเชิงพาณิชย์6.173 B EUR−2.46%012
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.336 B EUR3.78%−0.83%7645
การสื่อสาร2.122 B EUR8.73%−0.99%011
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.212 B EUR−2.29%012
การค้าปลีก60.738 M EUR2.50%0.00%111
อื่นๆ187