ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ลักเซมเบิร์ก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์6.518B EUR−2.36%012
การสื่อสาร2.78B EUR6.71%−2.76%15511
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร118.372B EUR1.75%−1.81%025
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70.027B EUR2.70%−0.26%012
บริการผู้บริโภค6.476B EUR9.73%−1.60%022
บริการการกระจายสินค้า5.623B EUR2.33%−0.94%012
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์519.658B EUR2.17%−1.81%0528
แร่พลังงาน179.745B EUR0.33%−0.35%011
การเงิน186.281B EUR1.97%−1.42%191035
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26.647B EUR0.71%−1.73%027
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม46.328B EUR0.68%0.00%011
อื่นๆ189
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน170.692B EUR0.96%0.15%6314
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.523B EUR3.32%−0.62%30456
การผลิตของผู้ผลิต56.68B EUR1.09%−0.52%049
การค้าปลีก828.583M EUR0.85%0.84%022
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.164B EUR−1.64%012
สาธารณูปโภค45.254B EUR7.62%−0.38%113