สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

24
หุ้น
32.366B
เงินทุนของตลาด
30.860K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
−4.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.48%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม