สาธารณูปโภค (ภาค)

2
หุ้น
1.415B
เงินทุนของตลาด
21.359K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
+1.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก1.162B EUR4.73%−0.45%33.103K1
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ252.8M EUR5.14%−0.16%6401