dukeposh

SCGP | วิเคราะห์คลื่น เป้าหมายราคาคลื่นย่อ Rectangle

SET:SCGP   SCG PACKAGING PCL
รูปแบบคลื่นย่อ 5 คลื่น ไอแอกอนัล เป็นแบบขึ้นสลับย่อ มีโครงสร้างภายใน 3 คลื่น ABC คลื่นที่ 3 เป็นส่วนขยาย มีคลื่นภายใน 5 คลื่น ความยาวเท่ากับ 1.618 ของคลื่น 1 เป็นรูปแบบ Rectangle แบบไปต่อ
คลื่น 4 มีความยาวเท่ากับ 0.5 ของคลื่น 3 แล้วย่อตัวลงกำลังทำคลื่น 5 เป้าหมายการย่อตัวที่ 1.618 เป็นเป้าหมายแรกและเป้าหมายที่ 2.0 เท่ากับความยาวของคลื่น 3 จะเป็นราคาโซน 0.786 ของคลื่นขาขึ้นรอบใหญ่ ABC หรือคลื่น 1 มีโอกาสเป็นเป้าหมายคลื่น 2 ได้
Action: wait & see รอรูปแบบกลับตัวในกราฟรายวันเพื่อหาจังหวะเปิดราคาซื้อ ที่แนวรับและเส้นดาวเทรนไลน์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ