SET:SABUY   SABUY TECHNOLOGY PCL
ราคามาต่ำกว่า 1.00 ละ
มาจากตรงไหนกลับไปตรงนั้น
ราคาไม่เคยยืน เส้น EMA200 มาเป็นเวลานานและสร้าง LL ต่อเนื่อง
ความน่ากลัวในภาพ Month MACD เป็นเทรนลงชัดเจนและต่ำกว่า ศูนย์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ