YLG

แนวโน้มทองคำสำหรับ วันที่28/2/67

ลดลง
COMEX_MINI_DL:MGCJ2024   Micro Gold Futures (Apr 2024)
หน้าBUY
แนวรับระยะสั้น 2020
SL 2016
TP 2030
แนวรับระยะยาวกรณีราคาหลุด2016 แนว2002,1978,1967

หน้าSELL
(รอราคาวกกลับมาเทสเทรนไลน์ รอแท่งแดงกลับตัวในH1)แถวๆแนว2030-2033
SL ไม่ควรเกิน 2040
TP 2010 2002
แนวต้านกรณีราคาเบรก2040 แนว2045,2054

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ