ZhongBenCong001

สาย Bitcoin 5 เดือน

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
เส้น 5 เดือนของ Bitcoin ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มเหนือเป้าหมายขาขึ้นหลักจะไปถึงราคาเส้นสีขาวด้านบนภายในหนึ่งหรือสองปี

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ