UNRPP

BANPU - ตรงนี้น่าเข้า เหมือนจะกำลังขึ้น 3 of 3

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
ตามภาพครับ หลังจากขึ้น 5 wave ได้ลงมา 3
ใน TF ย่อย
ตรงนี้ขึ้น 5 ผมคิดว่าที่ลงมาเป็น correction a-b-c พร้อมบินครับ
คัท 10% ที่ 11 แต่หวังเป้าระยะยาว 280 ในระยะยาว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ