dukeposh

BANPU วิเคราะห์รูปแบบคลื่น เป้าหมายคลื่น 4 ขาขึ้น X-wave?

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
บทวิเคราะห์คลื่นที่เป็นรูปแบบอย่างไม่ซับซ้อนร่วมกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในกราฟวัน มีโอกาสย่อทำคลื่น ABC จบ เกิดสัญญาณ RSI bullish divergence ที่ปลายคลื่น C มีโอกาสจบรอบการพักตัวเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น X wave หรือ คลื่น 4
ลักษณะการเคลื่อนที่ของราคามีโอกาสพัฒนาเป็น รูปแบบ inverted head & shoulders ได้ หากลงมาทำคลื่น b ย่อยแล้วรีบาวน์ เป็นไหล่ขวาจะเป็นแนว Stop loss หากมีการเบรคแนวหัวไหล่ neckline ขึ้นไปได้
เป้าหมายที่เส้นแนวต้านด้านบน โซนเส้น 200 วัน ซึ่งเป็นแนวต้าน volume profile หลัก และเป็นเป้าหมายรูปแบบ inv. h&s 12.0-12.4 บ +12-15% อับไซด์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ