OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 44
2
tf day - down trend
tf h4 - up trend

ราคากำลังเคลื่อนที่ลงมาจากแนว supply zone day ตอนนี้มอง sell
แต่ถ้าราคาลงมาถึงแนว demand h4 จะบาย

ความคิดเห็น