FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FRE พื้นฐาน

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลFRE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.92 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.42%